Mål

Kvalitetsarbetet syftar till att minimera antalet felkällor fram till komplett och felfri leverans av överenskommet avtal mellan företaget och kunden. Rätt utfört arbete ger den bästa ekonomin för projektet, ackordslaget samt för kunden. Objektet skall utföras enligt gällande handlingar för uppnående av ställda krav samt föreskriven kvalitet.

Medel

Kvalitetssäkring av produktionsprocessen och anläggningen skall ske genom nedan beskriven organisation och kontrollinsats.

Organisation

Ansvarig för kvalitetsarbetet är den projektledare som tilldelats projektet. För respektive projekt utses en projektledare, tillika kvalitetsansvarig. Ansvar och befogenheter fastställes i projektorganisation för respektive projekt. Arbetet med kvalitetssäkring är en naturlig del i projektledarens löpande arbete, från projektgenomgång till överlämnande av projektet till kunden. Alla medarbetare i projektet är delaktiga och ansvarar för kvaliteten och slutresultatet.

Information

All personal delaktig i projektet informeras vid projektgenomgång om projektet, om kvalitetssäkringssystemet samt projektspecifika rutiner. Diskussion föres kontinuerligt för att ta till vara personalens kunnande och synpunkter och öka delaktigheten och möjligheten till påverkan. Genomgång med ansvariga sker i anslutning till uppstartsmöten samt vid protokollförda kvalitetsmöten.

Inköp

Projektledaren ansvarar för att avtal upprättas med grossist, underentreprenörer samt eventuella direktleverantörer. Projektledaren upprättar materialberedning med leveransdag som skickas till respektive leverantör de ansvariga som avropar samt ansvarar för kompletteringsinköp. Projektledarna ansvarar för mottagningskontroll, returer och reklamationer.

Produktidentifikation och spårbarhet

Produkter ingående i projektet dokumenteras, i de fall det ingår i åtagandet, i Drift och underhållsinsttuktioner. Varje enhet i anläggningen rar en produktidentifikation som överensstämmer med beteckning i handlingarna. Härigenom kan varje produkt sparas och data erhållas.

Besiktning

Kvalitetsarbetet syftar bland annat till att minska
antalet besiktningsanmärkningar.
Åtgärdande av eventuella besiktningsanmärkningar sker genom
att projektledare på utlåtandet noterar vem inom var organisation
som åtgärdar vad.
Besiktningsanmärkningar åtgärdas omgående.

Secured By miniOrange